ster

Vereniging Orde der Verdraagzamen

een esoterisch – magische bibliotheek

Lezingenreeksen

Behalve in Den Haag, waar de meeste bijeenkomsten plaatsvonden, werden in Amsterdam, Arnhem, Hilversum, en later ook in Rotterdam op regelmatige basis lezingen verzorgd door geestelijke sprekers d.m.v. het medium, waarbij er gelegenheid was tot discussie over het onderwerp. Na de pauze was er veelal gelegenheid tot het stellen van vragen over eigen ingebrachte onderwerpen.
In België werden in Antwerpen en enige tijd ook in Gent bijeenkomsten belegd. Een korte periode waren er eveneens bijeenkomsten in Hengelo en Heemstede, incidenteel ook elders bv in Eindhoven en in de laatste jaren in Gouda.

In Amsterdam werden jarenlang lezingen gehouden in Hotel Krasnapolsky. De onderwerpen werden op de avond zelf vanuit de zaal aangedragen. De meeste van deze lezingen werden echter niet op schrift gezet. Wel is een groot aantal audio-opnamen gemaakt, die in recente jaren in mp3 omgezet is.

  pdf Indexlijst Amsterdam

 Audiolijst Amsterdam  

 

Het betreft hier een beperkt aantal verslagen van lezingen, zowel openbare als besloten (cursussen) van verschillende jaargangen tussen 1961 en 1970.

  pdf Indexlijst Gent

  pdf Audiolijst Gent  

 

In de jaren 80 van de vorige eeuw werden hier openbare discussiebijeenkomsten gehouden. Onderwerpen konden in de regel vanuit de zaal worden gesteld.

  pdf Indexlijst Rotterdam

  pdf Audiolijst Rotterdam  

 

Het betreft hier de plaatsen, waar slechts een enkele keer lezingen werden gehouden, zoals Eindhoven en Gouda.

  pdf Indexlijst Overige Kringen

  pdf Audiolijst Overige Kringen  

 

De besloten zondagochtendbijeenkomsten waren in het begin bedoeld als een soort van wijdingsbijeenkomsten, die een sterk Christelijk karakter droegen. De christelijke feestdagen kregen mede op verzoek van veel leden dan ook speciale aandacht. 
In de loop der jaren werden deze bijeenkomsten steeds universeler van aard.

 

Vanaf 1955 werden de zondagochtendbijeenkomsten gesplitst in twee paralelle groepen die eens in de twee weken samenkwamen.
Men moest zich van tevoren inschrijven voor deze reeks van lezingen waarin een bepaald thema behandeld werd. Van de deelnemers werd verwacht dat ze zoveel mogelijk bijeenkomsten bijwoonden, zodat de samenstelling van de groep in de periode van dat seizoen constant bleef en een verdere diepgang mogelijk maakte. 

  pdf Indexlijst Zondagochtendkring (A)  

 

De Stem van Gene Zijde zijn de verslagen van de vrijdagavondbijeenkomsten in Den Haag. 
Stem van Gene Zijde is onderverdeeld in vier subclusters.

 

Het betreft hier de oudste vrijdagavondlezingen van de ODV, gehouden tussen 1946 en 1952.

  pdf Indexlijst Stem van Gene Zijde I  

 

Dit cluster van lezingen wordt gevormd door de zogenaamde Rientjes-verslagen, genoemd naar de kopieerinrichting van de Fam. Rientjes waar de lezingen vermenigvuldigd werden. Deze lezingen werden gehouden tussen 1952 en 1955. Het waren de voorlopers van de latere Stem van Gene Zijde (Stem van Gene Zijde III). Elke jaargang bestaat uit ongeveer 40 tot 55 lezingen.

  pdf Indexlijst Stem van Gene Zijde II  

 

Sleutels betreft 32 jaargangen van twee parallelle jaarcursussen, bestaande uit 10 lessen, die liepen van oktober t/m juli. Het waren besloten groepen. De naam is symbolisch: de inhoud bevat sleutels waarmee toegang verkregen kon worden tot esoterisch gesloten gebieden. 

 

De Esoterische Kring waren cursussen of samenhangende reeksen met als thema esoterische beschouwingen en praktijk. De Esoterisch-Magische Kring ging daarin nog wat verder door het magisch element erbij te nemen. Deze jaarcursussen liepen van 1954 tot 1989. 
Van enkele lezingen bestaan audiobestanden.

 

Dit cluster betreft een aantal lezingen of gedeeltes daarvan, waarvan de datum niet meer te achterhalen is. Daarnaast vindt u een aantal Sprookjes en andere Schone Woorden, waarin de sprekers op een beeldende en/of poëtische manier bepaalde waarheden over trachtten te brengen. Het Schone Woord was de naam voor een meditatie waarmee veel lezingen op basis van drie of meer door de aanwezigen gestelde begrippen werden afgesloten. In dit verband heeft men daar later de naam 'Juweeltjes' aan gegeven.

 

De Steravonden waren zeer besloten, bijzondere esoterische bijeenkomsten, waarbij vanuit de Geest werd samengewerkt met meerdere geestelijke groeperingen zoals de Witte Broederschap, het Verborgen Priesterrijk, om een positief krachtveld te creëren voor dat jaar.
Ze vonden 1 x per jaar plaats (in de beginperiode vaker) van 1953 t/m 1985 op de thuisbasis van de ODV: Den Haag.

 

De aanwezige leden werden gevraagd om zich zoveel mogelijk in te stellen op de sfeer die werd opgebouwd, gedachten en emoties zoveel mogelijk te laten rusten om zodoende een zuiver kanaal te vormen voor de geestelijke instroom. De entiteiten die doorkwamen bestonden uit enkele voorbereiders die de juiste sfeer moesten scheppen voor uiteindelijk de eigenlijke bemiddelaar, die Hiërofant werd genoemd. Hij maakte de verbinding tussen de diverse betrokken geestelijke groeperingen en leidde de geestelijke ontlading, die daarop volgde, in goede banen.

De hele dienst stond in het teken van een helingsenergie voor de wereld als zodanig, waarbij gebruik werd gemaakt van de aanwezige energie, zowel in de geest als op aarde. De ODV leden waren als het ware onderdeel daarvan en werden dan ook aan het eind bedankt voor hun bijdrage.

Van tevoren mochten de leden persoonlijke voorwerpen inbrengen, zoals een ring, ODV-insigne, halsketting e.d. (vooral van metaal of kristal) die later werden ingestraald. De voorwerpen kregen hierdoor bepaalde eigenschappen door tijdelijke veranderingen in de energetische structuur.

De Steravonden waren zeer intensief voor het medium. Een van de bestuursleden, die ook magnetiseur was, stond Karel op die avonden bij door hem voor aanvang 'op te laden' en na afloop 'af te nemen'.

  pdf Indexlijst Steravond

  pdf Audiolijst Steravond