ster

Vereniging Orde der Verdraagzamen

een esoterisch – magische bibliotheek

Overpeinzing van de week

Het leven heeft eerst zin, indien men betekenis heeft voor anderen.
Deze betekenis gewint men door voor anderen vreugde en verbetering van hun lot te betekenen.