ster

Vereniging Orde der Verdraagzamen

een esoterisch – magische bibliotheek

Overpeinzing van de week

Zij die spelen met het vuur der Goden, vernietigen zichzelf en schenden hun aangezicht voor alle wereld.

Dat waartegen wij vechten, omschrijft ons even duidelijk als dat waarvoor we ons inzetten.