ster

Vereniging Orde der Verdraagzamen

een esoterisch – magische bibliotheek

Lidmaatschap van de Vereniging ODV

Lidmaatschap van de Vereniging Orde der Verdraagzamen wordt verkregen door het aanmeldingsformulier in te vullen en door € 25,= over te maken naar: 

IBAN nr. NL24 INGB 0000468874 

t.n.v. Orde der Verdraagzamen

Voor het buitenland de toevoeging:    

BIC INGB NL 2A

Na ontvangst van uw contributie door de penningmeester ontvangt u de gebruikersnaam en inlogcode voor de ledensite. 

Het lidmaatschap wordt in principe voor onbepaalde tijd aangegaan en wordt beëindigd door opzegging per brief of mail.

Meerwaarde van het lidmaatschap

Allereerst ondersteunt u door uw lidmaatschap het behoud en de beschikbaarstelling van deze unieke bibliotheek.

Voorts vindt u op de ledensite een groot aantal verslagen van studiekringen en een genezingskring, die vroeger besloten waren. 

Nieuwsbrieven vanaf de oprichting van de ODV in 1955, notulen van de ALV (Algemene Ledenvergadering), het ledenforum, mededelingen van het bestuur en aanverwante artikelen. 

Een uitgebreide reeks van essays, verhandelingen, lezingen over en door Karel van der Nagel.

En tenslotte kunt u als lid van de vereniging, desgewenst actief, een bijdrage leveren en/of meebeslissen over de gang van zaken in de vereniging, b.v. op de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.


Regels i.v.m. uw privacy

De Vereniging ‘Orde der Verdraagzamen’, KvK nummer 40407159, is gevestigd te ‘s-Hertogenbosch. De verstrekking door u van deze gegevens aan de Vereniging is noodzakelijk om uw lidmaatschap te kunnen registreren en een ledenadministratie te kunnen voeren en voorts voor het bestuur van de Vereniging om te voldoen aan de verplichting om u op te kunnen roepen voor de Algemene Ledenvergadering en om u mededelingen te kunnen sturen die voor u als lid van belang zijn.

Uw naam wordt ook opgenomen in een ledenlijst die geplaatst is op de ledensite. Indien en voor zover u daarvoor toestemming hebt gegeven worden ook uw contactgegevens (contactadres en/of e-mailadres) op deze ledenlijst vermeld,  teneinde de leden die dat wensen in staat te stellen met u contact op te nemen, onder meer voor het zo nodig bijeen kunnen roepen van de Algemene Ledenvergadering. 

Bij beëindiging van het lidmaatschap worden de door u verstrekte gegevens verwijderd uit de ledenadministratie en de ledenlijst.

U kunt het bestuur van de vereniging verzoeken om u per e-mail een kopie van uw gegevens, zoals deze zijn opgeslagen in de ledenadministratie,  toe te zenden en u kunt zo nodig vragen om rectificatie hiervan en om verwijdering van uw contactgegevens op de ledenlijst op de ledensite.

U heeft volgens de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming het recht om een klacht in de dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.