ster

Vereniging Orde der Verdraagzamen

een esoterisch – magische bibliotheek

Vraag van de maand

Vraag: 

Voor het nemen van belangrijke beslissingen wordt vaak gebruik gemaakt van grote computers.
Wordt hierdoor het gevaar van verkeerde beslissingen niet vergroot?


Antwoord:

Natuurlijk, een computer denkt niet menselijk logisch. Wanneer men een computer de vraag voorlegt, welke klok beter is, een defecte die stilstaat, of een klok, die een minuut achterloopt, zo zal de computer geneigd zijn te zeggen, dat de klok, die stilstaat, de beste is, omdat deze tenminste twee keren in de 24 uren precies gelijk gaat. Een computer kan dus wel vreemde beslissingen nemen. 

Zolang de computer gebruikt wordt, om bepaalde berekeningen te controleren, ben ik het met het gebruik daarvan wel eens. Maar op het ogenblik, dat de beslissing van de computer op grond van inkomende gegevens zon­der meer aanvaard zou worden als bindend, staat volgens mij de mens­heid dicht bij zijn ondergang. Want de computer kan niet menselijk denken. Hij kan alleen positief of negatief antwoorden op een groot aantal gegevens en op combinaties van dergelijke beslissingen uiteindelijk een positief of negatief antwoord geven, dat echter wordt omgezet in de termen, die de mensen zelf in de computer hebben vastgelegd.

De computer kent alleen zwart en wit en weet met tonen van grijs of kleuren eenvoudigweg geen raad. Het menselijke leven echter kent weinig of geen absolute waarden als zwart en wit, maar speelt zich - vergelijkend gesproken - af in een oneindig aantal grijzen. Het is bij de mens geen kwestie van zwart en wit, maar van wat meer of wat minder wit.

Hierin schuilt nu het gevaar: men kan nooit verwachten, dat de computer menselijke vermogens, improvisatievermogen, gevoelsreacties en vooral ook de aan de mens eigen onlogische gevoelens en reacties berekenen kan, of mede in zijn berekeningen op de juiste wijze verwerken kan. Om de computer te gehoorzamen, zou de mens dus steeds meer eigenschappen moeten verloochenen, die hem in wezen eerst tot mens maken. Daarom lijkt het mij best alle beslissingen aan mensen over te laten. Zij zullen misschien meer fouten maken, maar zullen daar­naast heel vaak in staat blijken de fouten al improviserende onlogisch snel te herstellen. Dit zou een computer nooit kunnen doen.

Even een definitie van een computer: dit is een imitatie van het menselijke brein, waarin ziel, gevoel en zelfs persoonlijk bewustzijn zozeer ontbreken, dat elke daaruit voortkomende beslis­sing wel onmenselijk moet zijn.

 

Uit de lezing: 11 december 1964 - 'Stem van Gene Zijde' - Het liegende cijfer