ster

Vereniging Orde der Verdraagzamen

een esoterisch – magische bibliotheek

De Werkwijze van de Orde

De vroegere werkwijze

Sinds 1949 is Karel van der Nagel als medium werkzaam geweest.  Eerst gebeurde dat vooral in huiselijke kring, later in een gehuurde ruimte in Den Haag en eveneens in andere plaatsen in Nederland en in België. De belangstelling nam zodanig toe dat in 1956 de Vereniging is opgericht, waarbij de heer van der Nagel vervolgens in dienst van de vereniging is getreden. Het ging de groepering van entiteiten niet alleen om het overdragen van kennis, maar vooral ook om opleiding en begeleiding. Daarbij werd tijdens de bijeenkomsten steeds een zodanige sfeer geschapen, dat daardoor de deelnemers hun inzicht en bewustzijnsniveau konden vergroten. Voorop stond echter steeds de vrije wil van de mens en zijn recht om zijn innerlijk ontplooiingsproces op een geheel eigen wijze te ondergaan.

Steravonden

Verder werden er zogenaamde Steravonden gehouden, eerst meerdere keren per jaar, later eenmaal per jaar. Op deze Steravonden werd, na een inleiding en voorbereiding door de zogenaamde celebrant, een grote geestelijke kracht opgebouwd. Deze kracht werd uiteindelijk ingezet voor de bewustwording van de mensheid in het algemeen. 
Het waren zeer intensieve avonden. De ontlading van deze krachtsopbouw werkte sterk in op alle aanwezigen. Bovendien werden ook de door de bezoekers ingeleverde voorwerpen 'ingestraald', dat wil zeggen zodanig beïnvloed dat deze voorwerpen gedurende enige tijd een compenserende invloed op hun omgeving konden uitoefenen, enigszins te vergelijken met de invloed van bepaalde kristallen.

Vieringen


Op de zondagochtenden werden jarenlang zogenaamde wijdingsdiensten gehouden, die zeker in de beginperiode, toen Nederland nog sterk 'verzuild' was, sterk christelijk van aard waren, maar later een meer universeel karakter kregen. We treffen dit eveneens aan bij de jaarlijkse bijeenkomsten met betrekking tot Kerstmis, Pasen, Pinksteren en Allerzielen. 

Wesak 3Verder werd er elk jaar uitgebreid aandacht besteed aan het  Wessac-feest, dat elk jaar met volle maan in het teken van Stier gehouden werd, aanvankelijk in het Himalaya gebergte en later in het Andesgebergte. 

Tenslotte bestond er een besloten genezingsgroep, waarin entiteiten van de Orde via het medium en de groepsleden zich richtten op genezing. De bewaard gebleven verslagen (helaas slechts één jaargang) zijn alleen te bekijken op de ledensite.


Huidige werkwijze

Eind 1989 besloot de Geestelijke Leiding van de Orde, door het ingaan van de vernieuwing in de wereld, de werkwijze te veranderen en niet meer middels een trance-medium te werken, maar direct inspiratief op mensen en groepen, die daarvoor open staan. De nieuwe werkwijze is uitgebreid beschreven in de twee  onderstaande lezingen: 

1. De grote geestelijke omwenteling deel I 
2. De grote geestelijke omwenteling deel II