ster

Vereniging Orde der Verdraagzamen

een esoterisch – magische bibliotheek

Uitleg 6-puntige ster

Het Aquarius tijdperk is een tijd van vernieuwing en verandering.
Het innerlijk symbool van de Orde is in 1960 veranderd van een 5-puntige ster in een 6-puntige ster. De Geestelijke Leiding achtte het toen niet noodzakelijk om ook het uiterlijke kenmerk van de Orde onmiddellijk te wijzigen. Mede om technische redenen (het digitale tijdperk moest nog aanbreken) is daarom ook de vormgeving van het verenigingslogo niet eerder aangepast. 

Hieronder enkele toelichtingen zoals beschreven door de Geestelijke Leiding:

9 december 1960 - Stem van Gene Zijde III - "De Orde in deze tijd"

"Verder wil ik er op wijzen, dat wij met een geheel nieuwe kracht zullen kunnen gaan werken. Het innerlijk symbool van de Orde zal veranderen van een 5-puntige in een 6-puntige ster".

"Op de Steravond zullen wij al over het merendeel van de hiermee verbonden krachten kunnen beschikken. Wij hopen dan ook deze promotie van onze Orde in de geest te vieren door het met meer dan gewone kracht op Steravond uitzenden van gedachten aan eenheid en saamhorigheid en verdraagzaamheid. Deze eigenschappen immers behoren het kenmerk van al onze groepen te zijn".

"De Orde in deze tijd"

16 december 1960 - Stem van Gene Zijde III - "Steravond"

"Nu komt de tijd, dat grotere krachten, grotere heersers en grotere Meesters zelf, het werk in handen gaan nemen. Het is nu onze taak het pad verder voor te bereiden. Eens was er sprake van de mens, die alleen wortelend met twee voeten in de aarde, de armen uitspreidend naar het bewustzijn, het hoofd trachtte te verheffen tot in het kosmisch begrip: de vijfpuntige ster".

"Zo brengt de nieuwe periode, de nieuwe tijd, een vervolmaking, die ook in onze Orde haar weerspiegeling vindt".

"Er was een Godheid, Die Zich openbaarde in tegendelen. Zo ontstond, wat wij wel noemen, de mannelijke of geestelijke driehoek en de vrouwelijke of materiële driehoek. Beiden tezamen vormen de zespuntige ster, die buitengewoon belangrijk wordt, zodra de mens in staat is te beseffen, dat geestelijk en stoffelijk bewustzijn samen moeten gaan, dat hij, uit eigen wil en beheersing, de innerlijke vrede en kosmische harmonie moet herwinnen".

"Steravond"

15 december 1961 - Stem van Gene Zijde III - "Steravond"

"Zo komt het ogenblik, dat wij met enige trots aankondigen, dat de tijd van de vijfpuntige ster eigenlijk voorbij is. In de Geest is het kenteken van de Orde veranderd en is het een zespuntige ster geworden".

"Een zespuntige ster, omdat voortaan twee tot dan gescheiden werelden elkaar steeds meer en intenser zullen gaan ontmoeten. Er zal een band worden geschapen tussen uw wereld en de onze".

"Zespuntig is de ster ook om aan te tonen, dat onze onderlinge beïnvloeding, zowel als onze samenwerking, steeds sterker zal worden. Wij vinden kracht, die alles te boven gaat wat u zich voor kunt stellen"

"Steravond"

11 augustus 1963 - Zondagochtendkring II - "De Wereldleraar"

"Geestelijk gezien zijn we gekomen (ook wij in de Orde) uit het tijdperk van de vijfpuntige ster in dat van de zespuntige ster en dat heeft een heel grote betekenis". 

"Het is niet alleen maar een kwestie van symmetrie of van de uitdrukking van micro- en macrokosmos. Neen, het is een stap voorwaarts, omdat de eerste krachten, de eerste zielen, de eerste geesten aanwezig zijn, die voldoen aan de waarden van een komend geslacht, van een komende vooruitgang in de mensheid"

"De Wereldleraar"